Tarieven en privacy regelement 01.05.2021

 • Werkgevers: reïntegratietrajecten of andere trajecten op aanvraag. Offerte in overleg en op maat.
 • Tarieven voor particulieren, zie hieronder

Kennismakingsgesprek (telefonisch, online, praktijk) 15 minuten: vrijblijvend & gratis

Telefonisch consult: 15 minuten € 30,=; 20 minuten € 40,=; 30 minuten € 50,=.

.

Integrale psychotherapie consulten: Coaching, Bevrijd Jezelf Therapie, Body Mind Release, Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Helende Reis, Hypnotherapie, NLP, Regressie, Reïncarnatie, RET, Rouw- en Verliesverwerking, en andere psychotherapie interventies

Consult van 20 minuten
40,00
Half uur consult
  50,00
3 kwartier consult
75,00
1 uur consult
85,00
1,5 uur consult
105,00

.

Lichaamsgerichte therapie: orthomoleculaire – en natuurgeneeskunde, darmtherapie, Prikkelbaar Darmsyndroom therapie, therapeutische massagetherapie (w.o. lypossage, bindweefsel-, triggerpoint- en spiermassage en manuele lymfedrainage), klank(resonantie)- en voetreflextherapie, uitslag bespreken medische analyses, adviezen a.d.h.v Celgezondheid- en darmengezondheid (supplementen- en voedingsadviezen), lichttherapie, hormoon-herstel-traject, burn-out herstel-traject, darm-herstel-traject

Consult van 20 minuten
40,00
Half uur consult
  50,00
3 kwartier consult
75,00
1 uur consult
85,00
1,5 uur consult
110,00
.
Baby & dreumes behandeling 0 t/m 2 jaar: orthomoleculaire- en natuurgeneeskunde, darmtherapie, ontlasting of Celgezondheid onderzoek, therapeutische massage-, klank(resonantie)- en voetreflextherapie, supplementen- en voedingsadviezen afgestemd op uw kindje
15 minuten consult
20,00
Half uur consult
40,00

.

Kindertherapie 3 tot 12 jaar:

Half uur consult
45,00
3 kwartier consult
65,00
1 uur consult
80,00

.

Relatietherapie:

1 uur consult
105,00
1,5 uur consult
130,00
.
 • Consulten bij cliënt(e) thuis in Purmerend: consultprijs + € 15,-
 • Consulten bij cliënt(e) thuis in Purmerend: consultprijs + € 15,- + € 0,19 per km
 • Consulten bij JSCToptraining Volendam: consultprijs + € 5,- + + € 0,19 per km
 • De meeste behandelingen zijn vrijgesteld van BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
 • Consulten zijn in Euro en inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

.

Opleidingen, Cursussen en workshops:

Gratis online zoom presentaties over diverse gezondheidsonderwerpen.

Voor de bijdrage van opleidingen, cursussen en workshops zie onder de betreffende pagina’s.

Aan het einde van een consult wordt er CONTANT afgerekend en ontvangt U een nota, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Bij uitzondering kunt u het bedrag van het consult binnen 7 dagen na consultdatum overmaken op ING rekening: IBAN nr: NL60INGB0002751703, t.n.v. N.S. Borsje-Maeijer, natuurgeneeskundig therapeut, o.v.v. het notanummer.

Als u de nota niet contant betaald aan het eind van het consult, dient u de nota binnen 7 dagen betaald te hebben. Bent u te laat met betalen, d.w.z. 14 dagen na de consultdatum, willen wij u erop attenderen dat we samenwerken met een incassobureau, t.w. Medicas.

Telefonische consulten: na het maken van een afspraak voor een telefonisch consult, betaalt u minimaal vier dagen vóór uw telefonische consult. Ná uw telefonische consult krijgt u de nota van het consult toegestuurd, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoedingen

Nota’s komen in aanmerking voor vergoeding van uw zorgverzekering:

Informatie staat hierover in uw polis. Kijk hiervoor naar uw aanvullende zorg pakket: alternatieve-, orthomoleculaire-natuurgeneeskunde, complementaire therapie, psychotherapie of psychosociale therapie, hypnotherapie,  voetreflextherapie en massagetherapie.

Tips voor andere vergoedingen

 • Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter hebben veel werkgevers budget voor ziekteverzuim-preventie of re-integratie. Psychotherapie, psychosociale therapie, Body Mind Release, hypnotherapie, NLP en coaching, Celgezondheidsonderzoek, vitaliteitscoaching en orthomoleculaire therapie dragen bij aan de fysieke en psychische gezondheid van medewerkers. Neem contact op voor een offerte voor op maat gemaakte coaching of reïntegratie begeleidingstraject. Deze offerte kunt u voorleggen aan uw werkgever. Bij veel werkgevers wordt het traject (deels) vergoed. Uw traject valt vaak onder opleiding, dus investering in uw gezondheid en ontwikkeling.
 • Zelfstandig ondernemers kunnen de sessies als coaching opvoeren. Dan is het een aftrekpost.
 • Er zijn mensen, die al veel zorgkosten hebben, de nota’s van de consulten opvoeren op hun zorgkosten bij hun belastingpapieren. Hierdoor kan het zijn dat u een deel van uw kosten als teruggave krijgt.

“Wij willen u erop wijzen dat ik u bij binnenkomst vraag (uit hygiënisch oogpunt) om uw schoenen in het halletje voor de behandelruimte te plaatsen. Als u snel last heeft van koude voeten, kunt u b.v. sloffen of sokken meenemen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Registratie therapeuten en praktijk:

 • BCZ registertherapeut B.E.R. = bond voor Europese reflexologen, beroepslid B. Borsje, 90.039657.
 • VBAG = Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze, licentienummer N.S. Borsje-Maeijer 2120505 en B. Borsje 21607004.
 • AGB zorgverlenerscode: N. Borsje-Maeijer, 90.0393655 en B. Borsje, 90.039657.
 • AGB praktijkcode: 90.18110.
 • Kamer van Koophandel: 37152612.

Consulteren van een arts:

Uiteraard geldt dat u voor elke lichamelijke aandoening of specifieke psychische klacht een reguliere arts moet consulteren. Ik kan u doorverwijzen maar ook goedkeuring vragen van de behandelende arts.

Verwijsbrief:

Wilt u door ons (aanvullend)behandeld worden, dan heeft u géén doorverwijzing van uw huisarts nodig.

Privacy regelement:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

We bieden uiterste zorg om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

 • zorgvuldig om gaan met uw persoonlijke medische gegevens.
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
* Voor gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
* Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een ander gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik uw eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
* Uw naam, adres en woonplaats
* Uw geboortedatum
* De datum van de behandeling
* Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ”behandeling natuurgeneeskunde”, of ”psychosociaal consult”
* De kosten van het consult
* Zorgverzekeraar en verzekeringsnummer

Heeft u een klacht?

Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als u die onvrede met uw therapeut bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan ondersteunen wij u hierbij. In deze folder vindt u informatie over hoe dit in zijn werk gaat.

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op

Als u er samen niet uitkomt

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

De klachtenfunctionaris is
onafhankelijk

Inzet klachtenfunctionaris
Om de klachtenfunctionaris in te zetten, neemt u contact op met het secretariaat van de VBAG. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen.

Geschillencommissie: bindende uitspraak
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschil-
lencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Kosten
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht.
Op www.zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

TCZ
Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG Roosendaal, telefoonnummer 0165 – 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Tuchtrecht Complementaire Zorg
Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.

Heeft u een klacht en komt u er met uw zorgverlener niet uit? Neem
contact op met de VBAG!

Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u op nummer 040-2838988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

www.vbag.nl
Berg 65 C
5671 CB Nuenen
Telefoon: 040-2838988

Agenda

Gratis online Webinar "Cel Gezondheid" woensdagavond 12-01, dinsdagavond 25-01 en woensdagavond 09-02

Lees meer -->

Klank- helingavond woensdagavond 19-01 en donderdagavond 17-02

Lees meer -->

Mindfulness cursus start maandagavond 10-01 en Online dinsdagavond 11-01

Lees meer -->